Through Nine Worlds

Princess and the Labyrinth

Izisz születés napján nagyban készülődtek a másnapi vendégségre hőseink. Malcolm a várost járta, hogy erszényeket tegyen könnyebbé, Quenal pedig épp kiment vásárolni még néhány hozzávalót a holnapi lakomához, mikor is Aldrik kopogott be hozzájuk, aki láthatóan sietett idáig.
Elmondta, hogy épp tojást vásárolt a piacon, amikor meglátta Ganydion kapitányt, Ullayont és még egy emberüket épp errefelé tartani. Dina gyorsan mondta Telliának, hogy bújjanak el, de még ki se jutott a konyhaasztal mögül a hercegnő, amikor is Ganydion feltépte a ház ajtaját, mögötte pedig ott állt varázsló társa.

Madou gyorsan ugrott is az ajtóhoz, hogy rácsapja, Ecco pedig, hallván arról, hogy a varázsló milyen veszélyes, némaságot varázsolt a folyosóra és az ajtóra. A varázsló kihátrált az utcára és onnan kiabállt a hercegnőnek, hogy haza kell jönnie velük, viselkedjen rangjához méltóan felelősen, míg Madou és Ganydion az ajtónál erőlködtek. Végül sikerült az embernek bejutnia a folyosóra, de eddigre már Dina és Ecco a hátsó ajtón lökdöste ki Telliát.

Azonban ott is várta őket két katona. Dina és Ecco varázslatai egyszerre csaptak le egyikükre, aki össze is esett. A másik riadtan feléjük hajította dárdáját, a legelől álló Telliát kis híján megsebezve, ruhaujját átszakította.
Tellia dühösen rákiálltott a katonára, hogy hogy mer kezet emelni rá, egy isten leszármazottjára és dédapja hatalmát hívta, hogy sújtson le a szentségtörő katonára. A levegő megremegett Tellia és a katona közt, majd az görcsösen rángatózva roskadt a földre. Mivel a páncél nélküli Ecco inkább visszahúzódott a fedezékbe, Gordias előre tört, hogy megvédje szerelmét.
Ekkor azonban Ecco megpillantotta a Fájdalom Úrnőjének árnyékát rávetődni a hátsó udvarra, majd megremeget körülük a világ és kifordult magából. Ecco és Dina döbbenten látták, hogy a hátsó udvarra vezető ajtó helyén egy csupasz fal van, miközben a folyosóra bejutó két katona Madou és Aldrik szeme láttára tűnt el.

We are not in Sigil anymore

Kinézve az ablakon rájöttek, hogy a környező házak is megváltoztak, mi több, nappal helyett éjszaka van, a távolban pedig tűz festi vörösre a tájat. Aldrik az első ajtón ment ki, míg Dina, Ecco és Madou az ablakon át másztak ki a hátsó udvar helyén lévő utcára.

Hátul egy elegáns kúriát láttak magukkal szemben, kapuja tárva-nyitva. Dina kiváncsian bement, míg Madou odakint keresett nyomokat. A hercegnőnek se híre, se hamva nem volt. A szomszéd ház úgy nézett ki, mint ahol sebtében összehajigálták értékeiket egy kocsira és elsiettek onnan. Dina mikor a félhomályban átvágott egy fogadócsarnokon és belépett a konyhába, nem vette észre az ott ólálkodó alakot. Amaz rávetette magát, és egy holttest bűze csapta meg a varázslólány orrát. Sajnos az élőholt érintése lebénította és csak az volt a szerencséje, hogy Ecco meghallotta halk sikolyát.
Mire Ecco és Madou berohantak, az élőholt már Dinából lakomázott. Madou tőrét hajította bele és összecsaptak egymással a teremben, Ecco pedig egy szent varázslattal elporlasztotta az élőholtat. Dina állapotát stabilizálja, megállapítja, hogy gyógyításra lenne szüksége, majd annélkül, hogy meggyógyítaná elsétál, ráhagyva Madoura, hadd támogassa vissza a félholt Dinát.

Eközben Aldrik elmegy, hogy megnézze a két sarokkal odébb lángoló házakat és az ott nyüzsgő alakokat. Közelebb érve látja, hogy hat katona, afféle páncélzatban, mint amit a kapitány is hordott, viaskodik egy csapat élőhalottal. Segítségükre siet és egyet le is terít, mielőtt a másik le nem teperi.
Arra tér magához, hogy a katonák két halott árán legyőzték a zombikat és ellátták sebeit. Azonban a parancsnokuk közli, hogy ő az elszökött hercegnő egyik összeesküvő társa, úgyhogy magukkal viszik vallatásra. Aldrik elküldi melegebb égtájakra.

Eközben Ecco meghagyta Madounak, hogy zárja be az ajtót és vigyázzon Dinára, ő maga pedig Aldrik után indult. Szerencsére nem vették észre, és látván a feszült helyzetet lopakodóra fogja a dolgot. Felméri, hogy ezek a katonák nem fogják elfogadni a meghívásuk visszautasítását, villámló lándzsáját beléjük hajítja, hármójukat is megsebesítve. Aldrik felgyógyítja magát varázserejével és kemény csatára kerül sor, mígnem végül a kapitányt legyőzi Ecco, a másik kettő katona pedig visszavonul.
Még megtudják tőlük, hogy a lázadók felgyújtották a várost és beengedték az élőholtakat a kapukon… és hogy a fővárosban vannak.

Titkos járatok, patkány-nyomok és élőholt törpék

A házukba visszatérve, miután behordtak négy mellvértet, magukra zárják az ajtót az élőholt falkák miatt és kicsit lepihennek. Ecco és Dina arra jutnak, hogy valószínűleg amiért Tellia isteni hatalmat idézett meg, a Fájdalom Úrnője bezárta egy labirintusba. Az efféle labirintusokat gyakran Sigil elemeiből hozza létre az Úrnő, és mindig van egy kijáratuk… amit viszont pont a labirintus fő áldozata sose képes megtalálni. Elhatározzák hát, hogy megkeresik a kijáratot, készen arra hogy örökre búcsút mondjanak házuknak. Dina bepakolja a báliruháját, saját maga és Quenal varázskönyvét, miközben Ecco megállapodik Madouval, hogy az segítsen elhozni a négy mellvértet, amelyet majd pénzé tesznek. Ekkor azonban neszeket hallanak a pincéből…

Madou mögött leereszkedtek a pincébe, ahol egy új járatot találtak. Egy létra vezetett le a járatokba, melyek hasonlóan a sigil alattiakhoz, építési törmelékből álló talajba volt vájva. Egy elhagyatott föld alatti fogadóba jutottak, ami a nyomok alapján patkányemberek tanyája lehetett.

Tovább haladva törpéket hallottak az egyik járatból. Egy nagy terembe jutottak, amin két szakaszból álló függőhíd vezetett tovább. Túloldalt élőholt törpék jelentek meg, akik bármit kérdeztek tőlük, csak valami kincsről beszéltek, ismétlődő félmondatokban:
- A kincs, a kincsünk!
- Hegyszív koronája!
- A törpék ősi kincse!
- Vissza kell szereznünk!
- A kincs, a kincsünk!
- A császári kincstárból!

Madou és Aldrik jobbnak látta, hogy elvágja a második függőhíd köteleit, mielőtt elérték volna. Mindenesetre Ecco megjegyzte magának ezt a bizonyos kincset.

Zombik a tömlöcben

Dina ekkor a fogadóba visszamegy egy meggyújtható fadarabért, hogy a láng mozgásából állapítsa meg a légmozgást. Megállapítják, hogy a levegő az egyik jobb oldali járatból fúj, úgyhogy arrafelé mennek. Nemsokára egy pincébe érnek, ahol egy akna vezet felfelé, egy fogazott sínnel. Fentről dulakodás zajait hallják, úgyhogy Madou felmászik Ecco fénykövével.

Fent átrobog egy újabb raktárszobán ahonnan egy lépcső vezet fel. Felfelé menetben változik a fal és egy börtön cellájához vezető titkosajtón megy át a félszerzet. Balszerencséjére észre se veszi, hogy a cellában két zombi is raboskodik, egyik pedig kinyúl az ajtót nyitó keze felé és megkarmolja, éppen hogy sikerül elkapni az élőholt harapása elől. Madou vad dühvel veti rá magát a két zombira, majd a cella túloldalán nyüzsgő társaikat fenyegeti.

A többiek is felérnek és látják, hogy az egyik élőholt egy kulcskarikával közeledik, hogy kinyissa a rácsot. Gyors csapatmunkával levágják a kezét és megszerzik a kulcsot. Valahol a távolban még élő katonák küzdenek az élőholtakkal, akikkel látatlanul odakiabálnak. Azok azt kérik, hogy küldessenek segítséget nekik.

Összecsapás az ooze-zal

Hőseink visszatértek a járatok mélyebb rétegeibe és egy hosszú folyosón haladtak, mikor is észrevették, hogy a mennyezeten egy fekete, árnyékszerű folt közeledik feléjük. Elkezdtek hátrálni, de a fekete ooze rájuk folyt. Érintése savasan marta őket és elkeseredett küzdelem vette kezdetét. Madout folyta körbe először a lény, aki kitépte magát belőle, miközben Dina varázslattal lyukakat perzselt belé.

Mikor azonban Aldrik baltájával lecsapott rá, azt sikerült csak elérnie, hogy kettévált a massza. Ráadásul a sav baltáját és páncélját is gyorsan korrodálta. Madou elhátrált az egyik lénnyel, de az utólérte és leterítette. Ám eddigre Dina varázslata szétégette, mielőtt az ájult Madout elemésztette volna. A másik Eccot gyűrte le, míg végül Dina varázslatai ezzel is végeztek. Aldrik tántorogva futott előre a folyosón, majd leroskadt a fal mellé. Ekkor vette észre a halál küszöbén lebegő Madout és elláta sebeit, míg Dina Eccot ápolta – így egyenlítve a pár órával ezelőtti számláját.

Igencsak kimerültek és leharcoltak voltak hőseink. Szerencséjükre pont volt itt egy ajtó mögött egy hat fős barakk, ahol békésen lepihenhettek. Dina riasztó varázslatot mondott az ajtóra és még őrséget is állítottak, biztos ami biztos.

Megérkezés a palotába

Pihenés után tovább haladtak a folyosón és ekkor ismerték fel, hogy ez a járat ugyanaz, mint amiben SIgil alatt jártak, mikor kijutottak Ulmától. Előbb ahhoz a veremhez értek, ahol Zsírossal, a fényfiúval, találkoztak, majd Ulma titkos kijáratához. Itt lemásztak, pontosabban szólva Dina leesett, és megállapították, hogy maga a titkos járat viszont nincs itt. Elindultak mindenesetre arrafelé, amerre Sigilben is kijutottak innen: a csövek termén át, melynek a csövei átvezettek az Alsó Negyedbe az Árok alatt.

A csövek termének helyén azonban egy más jelenet fogadta őket: a nagy teremben egy akna volt, oldalán egy nagy mechanikus vízpumpával. Három patkányember mászott ki a lyukból, aki meglátva a törpéket elkezdték kissé ellentmondásosan magyarázni, hogy őket bízták meg azzal, hogy őrizzék a gépet, amíg megjön az újabb csapat törpe. A megállapodás szerint a kincs fele lenne az övék.
Megállapították, hogy a gépezet vízpumpa, amivel a kiásott járatból szivattyúzták ki valószínűleg a talajvizet. A járat azonban nem a kincstárba vezetett, hanem egy föld alatti hasadékhoz. Túloldalt egy kisebb beugró végén azonban egy ajtót láttak meg.
Dina átteleportált a szakadékon, de mivel éppen hogy átért a varázslata, a peremen egyensúlyozva jelent meg. Ügyesen előre lépett és elkerülte a lezuhanást. Némi tanakodás és mágikus csapdák keresése után kinyitotta az ajtót.
Ismét csak meglepődött, ugyanis a mocsárban lévő Artemisz templomba nyitott: mégpedig ugyanúgy a padlástérbe, ahogy anno a Sigilből odavezető portál. Mindenesetre némi tanakodás után Dina kikötött egy kötelet az oszlophoz és a csapat és a három patkány is átjött velük.
A templom tiszta volt, szörnyektől mentes, azonban két eltérést észrevettek. Egyrészt, hogy Artemisz szobrának a helyén a Fájdalom Úrnőjének pengékkel övezett alakját ábrázoló szobor áll. Másrészt pedig kitekintve nem a hegyoldalt és a mocsárvidéket látják maguk előtt, hanem egy hatalmas palotát, amelynek a kertjében áll ez a szentély.

Megpróbálnak észrevétlenül átsurranni az épületek közt, de egy szolga észreveszi őket és udvariasan a fogadás felé tereli őket: több száz ember halad be a palotába. Dina kéri, hogy biztosítsanak egy helyet neki, ahol átöltözhet megfelelő ruhába, közben a szolga a törpékkel cseveg, hogy veszélyes volt-e az út a keleti törpe tartományból, találkoztak-e lázadókkal vagy útonállókkal, mire Aldrik és Ecco ködösítve válaszolt.

Dina átöltözött elegáns ruhájába, amit ugyebár magával hozott mint érték, és csatlakoztak a mulatsághoz, mely a palota több egymásba nyitott csarnokában zajlott. Az eddig rejtőzködő Madou is melléjük sodródott, a patkányemberek azonban eltűntek.

Fogadás a palotában

palace_with_columns.jpg

A fogadáson hőseink elvegyültek a tömegben. A főasztalon látták a császári családot, ahol az egyik lány határozottan hasonlított Telliára – talán a nővére lehetett. Dina úgy helyezkedett, hogy esetleg magára vonja valamelyik herceg tekintetét. A többiek eközben próbáltak pletykákat kihallgatni.

Ekkor azonban megjelent a színen Ganydion és Ullayon. Sikerült elkerülni a felfedezést, azonban látták, hogy Cadellion herceg odamegy hozzájuk. Róla már kiderítették, hogy ő a trónörökös. Apja pedig, Lyrieus császár nemrég, elég idősen került trónra. Tellia egyébként az unokahúga a császárnak.
Madou ki is hallgatta a beszélgetésüket, jelentettek a városbéli helyzetről továbbá arról, hogy úgy tűnik Tellia mégis itt van a városban, sőt, a nyomok a palotába vezetnek! Azt is jelentették, hogy az élőholtak Bermedes tábornok katonáiból állnak.

Ezután a herceg Aldrikhoz indult, akit meglepő mód nevén szólított. Még meglepőbb volt, hogy a herceg ruháján a Kegyelem-kivégzőinek wyvern címerét fedezte fel. A herceg, mint frakcióbélitől, segítséget kért Aldriktól. Elmondta neki, hogy a császári család tagjai sok ármányban és intrikában vesznek részt, ő pedig elhatározta, hogy véget vet ennek. Tellia egy a sok problémás családtag közül – elszökött és felelőtlen tettével veszélybe sodorta a birodalmat. Nem elég, hogy a császári családból is vannak trónkövetelők, de Bermedes tábornok is nyíltan lázad – a tábornok ráadásul nagyon népszerű. Ha feleségül venné Telliát és így jogosabbá tenné hatalmi törekvéseit nagy veszélyt jelentene.
Aldrik azt mondja, hogy kér akkor valamiféle felhatalmazást, hogy nyomozhasson, mire a herceg azt felelte, hogy hivatkozzon rá nyugodtan. A herceg még rámosolyog a mellettük ülő Dinára, majd visszatér a főasztalhoz. Tellia nővére a főasztaltól dühös tekintettel néz Dinára, amit ő félreért.

Ekkor viszont már Ganydion és Ullayon is észreveszi őket és a herceg után hozzájuk jönnek. Egy feszült hangvételű beszélgetésre kerül sor, ami során Dina elkezdi magyarázni Ullayonnak, hogy valószínűleg egy labirintusban vannak és lehet, hogy Ullayon nem is valódi!

Eközben onnan távozott az öreg Xarenthés herceg és felesége, a lefátyolozott Emmydriána úrnő, akiről megtudták a pletykákból, hogy medúza. Nemsokára azonban a felszolgálólány odasúgja Dinának, hogy valaki beszélni akar vele titokban, a keleti udvar északi oszlopai közt vár rá.
Dina elindul, Madou és Ecco pedig egymástól függetlenül utána osonnak. Az oszlopok közt nem más vár rá, mint Emmydriána úrnő, aki mondja hogy tudja jól, hogy ő és (itt megemeli hangját) társai a kijáratot keresik. Az ő férje nagy tudású bölcs, és tudja, hol ez a kijárat. Cserébe viszont egy feladatot kér tőlük.
Igencsak haraggal telve említi Larnia hercegnő nevét. A medúza-asszony szerint ez az átkozott boszorkány felelős minden bajukért. Vérfertőző viszonyt folytat Cadellion herceggel és ezzel az istenek haragját vonta a császári házra. Mi több, kémei jelentették, hogy a kincstárba rendszeresen beoson, nyilván sikkaszt. Amennyiben terhelő bizonyítékot tudnának szerezni ellene, akkor cserébe elárulná, hol a kijárat.

XP

Aldrik 115 × 4 = 460 xp

Paladin: egymaga megy segíteni a tűzhöz és az élőholtakra támad. 60
Kegyelem-kivégzője: dilemmázik, hogy mit is kellene Telliával tenni 15
Fejvadász: Felhatalmazást kér a hercegtől 20
Jellemvonások: megszerzik a cellakulcsot az élőholtaktól 20

Dina 160 × 4 = 640 xp

Varázsló: Mágiát érzékel az ajtók előtt, elpusztítja az ooze-okat, riasztó varázslattal védi táborhelyüket. 60 xp
Guvner: láng segítségével légmozgást figyeli a járatokban, elmondja Ganydionnak azt, hogy egy labirintusban vannak 20
Tudós: elemezi a helyzetet és a labirintust 20
Jellemvonások: kiváncsian elkóborol rögtön, megjegyzi Ecconak hogy kvittek, miután elláta sebeit, átöltözik báliruhába. 60

Ecco 110 × 4 = 440 xp

Pap: élőholtat elporlasztja, elemzi a helyzetet és a labirintust. 60
Sorskovács: nem gyógyít ingyen Dinán 30
Művész: 0
Jellemvonások: Hegyszív koronáját felvetette, hogy szerezzék meg 20

Madou 110 × 4 = 440 xp

Barbár: Rögtön az ajtóhoz rohant, mikor megjött a kapitány, a cellában a zombikra is vadul ráveti magát. Megküzd az ooze-zal 60 xp
Istenember:
Vadonjáró: nyomot olvas a ház mögötti utcában, felderítőként előre megy a járatokban. 30 xp
Jellemvonások: Elcsalja az egyik ooze-t a csatában. 20 xp

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.